Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

Đánh giá năng lực và Tạo động lực

Những hình ảnh từ chương trình đào tạo "Đánh giá năng lực và Tạo động lực cho nhân viên" dành cho các Giám đốc Nhân sự lớp CPO 5 do Trung tâm đào tạo doanh nhân HPM tổ chức ngày 5 tháng 6 tại Hải Phòng