Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

Hành vi tổ chức

Những hình ảnh từ chương trình đào tạo MiniMBA dành cho các Quản lý công ty VTC Mobile do Viện quản trị kinh doanh FSB tổ chức ngày 30 tháng 5 và 3 tháng 6