Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

HVTC

Những hình ảnh từ chương trình đào tạo "Hành vi tổ chức" cho các học viên lớp miniMBA do Viện quản trị kinh doanh FSB tổ chức ngày 19 tháng 11 tại Hà Nội