Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

Lập kế hoạch EVNNPT

Những hình ảnh từ chương trình đào tạo "Lập kế hoạch và tổ chức công việc Hiệu quả" dành cho Cán bộ Quản lý cấp đội, trạm của EVNNPT do Viện Quản trị Kinh doanh FSB tổ chức ngày 23-24 tháng 8 tại Hà Nội