Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

N&P 163

Những hình ảnh từ chương trình đào tạo "Kỹ năng Đàm phán và Thuyết trình" cho các học viên lớp N&P 163 do học viện doanh nhân GED tổ chức hai ngày cuối tuần 12,13 tháng 11 tại Hà Nội