Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

SMM 22

Những hình ảnh từ chương trình đào tạo "Ra quyết định giải quyết Vấn đề sáng tạo" dành cho các học viên lớp SMM 22 do Viện Quản trị Kinh doanh FSB tổ chức ngày 25 tháng 8 tại Hà Nội