Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

Công ty Nhôm Lâm Đồng

Những hình ảnh từ chương trình đào tạo "Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên" cho Nhân viên phòng ban, PTP, TP và Ban lãnh đạo Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV do Trường quản trị kinh doanh VBS tổ chức ngày 10/3 tại Lâm Đồng