Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

Kỹ năng làm việc hiệu quả ITG

Những hình ảnh từ chương trình đào tạo "Kỹ năng làm việc hiệu quả" cho Cán bộ thuộc các Công ty thành viên của Tổng công ty công nghiệp Xi Măng Việt nam VICEM do Công ty ITG tổ chức ngày 17,18/07/2017 tại Hà Nội