Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

QL thời gian và TCCV hiệu quả

Đào tạo cho 130 học viên là các lãnh đạo tại các doanh nghiệp, trưởng phó phòng các phòng ban, các cá nhân quan tâm đến việc kiểm soát thời gian của bản thân tại Hà Nội