Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

Regina Miracle

Những hình ảnh từ chương trình đào tạo "Văn hóa doanh nghiệp" cho công ty TNHH Regina Miracle do trung tâm đào tạo doanh nhân HPM tổ chức tại Hải Phòng