Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

Startup 2017 Van Nguyen

Những hình ảnh từ chương trình đào tạo "KỸ NĂNG LẬP, GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH KINH DOANH" cho học viên lớp Starup 2017 do Học viện Doanh nhân Vân Nguyên Edubiz tổ chức tại Hà Nội ngày 1,3,7/8/2017